Általános Beszerzési Feltételek

Telefonszám: +36 1 999 7979, E-mail cím: info@pentalingua.com

 Pentalingua

A PentalinguFordítóiroda Általános Beszerzési Feltételei (ÁBF)

A jelen Általános Beszerzési Feltételek (ÁBF) szabályozzák a Pentalingua Fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda) fordítási, lektorálási megbízásainak feltételeit. Az ÁBF rendelkezései a Fordítóirodára és Megbízott alvállalkozóra (a továbbiakban: Megbízott) egyaránt kötelezőek. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg eltérő módon, az alábbi feltételek irányadók.

 1. A szerződő felek
  Fordítóiroda Megbízottat ellátja minden, a feladat elvégzéséhez kapcsolódó anyaggal, amelyet az ügyféltől kapott. Fordítóiroda felel az alapvető információk, utasítások és útmutatás eljuttatásáért Megbízottnak.
  Megbízott a szükséges szakmai felkészültséggel a szerződésnek megfelelően végzi el a feladatot, és szem előtt tartja Fordítóiroda által adott utasításokat. Megbízott a saját költségén köteles kijavítani minden, Megbízottnak tulajdonítható hibát, amelyet a leadás után észleltek.
  Megbízott Fordítóiroda kapcsolattartójával tárgyalja meg a feladattal kapcsolatos kérdéseket, és a problémás helyzetekben a kapcsolattartóval állapodik meg a szükséges intézkedések megtételéről. Megbízott csak Fordítóiroda kifejezett hozzájárulásával léphet közvetlenül kapcsolatba az ügyféllel, illetve konzultálhat egy (az ügyfél által megjelölt) szakemberrel.
 2. Feladat meghatározása
  Fordítóiroda világosan meghatározza a feladatot, és Megbízottat a lehető legpontosabban tájékoztatja a feladat mennyiségéről és természetéről. Fordítóiroda Megbízott kérésére rövid részletet küld a fordítandó szövegből, hogy Megbízott biztonsággal és felelősséggel tudjon nyilatkozni a szakterületről és a határidőről. Fordítóiroda Megbízottat tájékoztatja a fordított anyag felhasználási céljáról, valamint az ebből eredő terminológiai, stílusbeli és szerkesztési követelményekről. A több alvállalkozó között szétosztott feladatok esetében Fordítóiroda felel a projekt koordinálásáért és a teljes szöveg terminológiájának egységességéért.
  Megbízott felel a fordított anyag terminológiai és nyelvi helyességéért, valamint azért, hogy a tartalom megfelel az eredeti szöveg tartalmának. A megbízás átvételekor Megbízott felméri, hogy szakmailag felkészült-e a feladat elvégzésére, és hogy teljesíteni tudja az adott határidőre.
 3. Segédanyag
  Fordítóiroda felel a feladat elvégzéséhez szükséges ügyfél-specifikus ismeretek, terminológiák és segédanyagok megszerzéséért. Megbízott felel a tárgyhoz kapcsolódó általános ismeretek és terminológiák megszerzéséért a szakirodalomból és egyéb forrásokból.
  Megbízott biztosítja, hogy a forrásszöveget teljes egészében lefordította, kivéve, ha egyéb megállapodás született, és Megbízott értesíti Fordítóirodát, ha Fordítóirodától kapott forrásszövegben vagy segédanyagokban hibát vagy hiányosságot észlel.
  Amennyiben a forrásszövegen a fordítás közben változtatásokat vagy javításokat hajtanak végre, a határidőt és a díjazást újra kell tárgyalni.
 4. Szállítás
  Fordítóiroda vállalja, hogy az anyagot elektronikusan eljuttatja, Megbízott pedig vállalja, hogy visszaküldi a fordítást a meghatározott határidőre.
 5. Ellenőrzési folyamat, fordítás minősége
  Megbízott felel a fordított anyag ellenőrzéséért, mielőtt átadja Fordítóirodának. Fordítóiroda ellenőrzi, hogy Megbízott által leadott fordítás megfelel-e a szerződésben foglalt kritériumoknak, és amennyiben hibát vagy hiányosságot észlel, azonnal értesíti Megbízottat.A fordítással kapcsolatban Fordítóiroda a következő minimális követelményeket határozza meg:
  1) A forrásnyelvi szövegben előforduló, nem ismert vagy nem biztosan azonosítható rövidítések, mozaikszavak, szakkifejezések kigyűjtése és továbbítása Fordítóiroda felé a leadást megelőzően.
  2) A forrás- vagy célnyelvi szöveggel kapcsolatos lényeges megjegyzések feltüntetése (magában a szövegben vagy kísérőlevélben).
  3) Önálló tájékozódás az interneten, amennyiben a szöveg ezt indokolttá teszi.
  4) Célnyelvnek megfelelő billentyűzet használata.
  5) Helyesírás-ellenőrzés futtatása a kész célnyelvi szövegen.
  6) Részvétel a terminológiaépítésben.
  7) Csoportos fordítás esetén kommunikáció a fordítói csapat többi tagjával és a projektmenedzserrel.
  Az egyértelmű hibákat tartalmazó fordítás nem megfelelő minőségű szolgáltatásnak minősül. A Fordítóirodának jogában áll visszaküldeni a fordítást hibajavítás céljából Megbízottnak, aki köteles Fordítóiroda által kijelölt póthatáridőre elvégezni a szükséges javításokat. Amennyiben Megbízott ennek nem tud eleget tenni, Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a teljesítést csak részben ismerje el.
  A hibák mennyiségétől és típusától függően Fordítóiroda dönthet úgy, hogy a javítást egy második szakembertől kéri. Nem elfogadható, kirívóan gyenge minőségű fordítás esetén Fordítóiroda a fordításról készült szakvéleményt továbbítja Megbízottnak, akinek lehetősége van reagálnia a minőségi kifogásra. Amennyiben Megbízott nem tud szakmailag helytálló magyarázatot adni a kifogással illetett szövegrészeket illetően, Fordítóiroda legfeljebb a munkadíj 50%-át fizeti meg Megbízott részére.
  Egyértelmű hibának minősülnek a következők:
  1) Helyesírási hiba vagy elütés
  2) Inkonzisztencia – azonos mondatok/szegmensek eltérő módon történő fordítása, figyelmetlenségből adódóan.
  3) Következetlen szóhasználat – kulcskifejezések nem egységes fordítása.
  4) Számok nem megfelelő átírásából eredő hiba.
  5) Kötelezően használandó terminológia figyelmen kívül hagyása, tiltott terminusok használata.
  6) Kihagyás.
  7) Nyelvtani hiba.
  8) Súlyos, értelemzavaró félreértelmezés.
  9) Nem értelmezhető fordítás.
  10) Az átadott segédanyagok és/vagy stílusútmutató figyelmen kívül hagyásából eredő hibák.
 6. Kötbér, kártérítés
  Megbízott késedelmes és/vagy hibás teljesítése, vagy nem teljesítése esetén kötbérfelelősséggel tartozik. Megbízott a késedelmes és/vagy hibás teljesítésből, illetve a nem teljesítésből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem kötelezhető Megbízott elállási kötbér megfizetésére, amennyiben az akadályoztatás tőle független, mint például orvos által igazolt betegség, vis major. Megbízott betegség esetén is igyekszik a Fordítóirodát a lehető legrövidebb időn belül értesíteni a változásokról.
  6.1. Késedelmes teljesítés
  Az eseti megrendelésben meghatározott írásbeli szolgáltatás teljesítésére meghatározott határidő elmulasztása Megbízott késedelmes teljesítésének minősül. Megbízott késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke a munkadíj 10%-a, késedelmes naptári naponként.
  Írásbeli szolgáltatásra vonatkozó sürgős megrendelés esetén késedelmes teljesítésnek minősül, ha Megbízott a megrendelésben meghatározott határidőhöz képest több mint 30 percet késik, ez esetben a kötbér mértéke a munkadíj 5%-a, késedelmes óránként.
  Megbízott az esedékes számláját kizárólag a kötbér összegének levonásával nyújthatja be.
  6.2. Nem teljesítés
  Nem teljesítésnek minősül, ha Megbízott Fordítóiroda által meghatározott újabb határidőre sem teljesít. Nem teljesítés esetén a kötbér a vonatkozó eseti munkadíj 100%-a, Megbízott számla benyújtására nem jogosult. A nem teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés, valamint a késedelmes teljesítés esetére meghatározott kötbér követelését kizárja.
 7.  A megbízástól való elállás
  7.1. Fordítóiroda elállása
  Fordítóiroda következmények nélkül elállhat a megbízástól abban az esetben, ha érdekmúlásának Megbízott részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el. Amennyiben az írásbeli szolgáltatás teljesítése már megkezdődött, Megbízott a megrendelés lemondását követően a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja Fordítóiroda részére a lemondás pillanatáig elkészült munkát, melynek díját Fordítóiroda köteles megfizetni.
  7.2. Megbízott elállása
  Amennyiben Megbízott a már elfogadott megbízástól visszalépni kényszerül, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Fordítóirodát. Megbízott kötelezi magát arra, hogy az elállásról azonnal értesíti a Fordítóirodát, ezáltal is kevesebb kárt okozva a Fordítóirodának. Amennyiben Fordítóiroda igényt tart a lemondás pillanatáig elkészített munkára, úgy Megbízott köteles azt átadni Fordítóiroda részére. A már elvégzett munka díját Fordítóiroda az elállás körülményeitől függően teljes vagy csökkentett áron fizeti meg Megbízott részére.
  Abban az esetben, ha Megbízott visszalépése lehetetlenné teszi Fordítóiroda számára az adott projekt szerződésszerű teljesítését, Megbízott számla benyújtására nem jogosult, Megbízott által fizetendő lemondási kötbér a vonatkozó eseti munkadíj 50%-a.
 8. Vis maior
  Mentesülnek a Felek a jelen ÁBF-ben meghatározott jogkövetkezmények alól, amennyiben a szerződésszegést, vagy az eseti megrendelés teljesítése előtti lemondását olyan ok idézi elő, amely a jelen ÁBF alapján vis maiornak minősül. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli esemény, amely a Felek akaratán és érdekkörén kívüli okból keletkezett, előre nem látható és elkerülhetetlen. Ilyennek kell tekinteni többek között – de nem kizárólag – a természeti katasztrófát, a háborút, tűzvészt, járványt, vesztegzárat, általános sztrájkot és a szállítási korlátozásokat. A vis maior eseménnyel érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul, írásban – vagy ennek akadálya esetén bármely telekommunikációs eszköz útján – értesíteni a vis maior esemény körülményeiről, okáról és fennállásának várható időtartamáról. Az értesítés késedelme vagy elmaradása esetén a fél a jelen ÁBF rendelkezései szerint felel az ÁBF-ben és az eseti megrendelésben foglaltak megszegéséért.
 9.  Szellemi alkotáshoz fűződő jog
  A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás keretében az általa létrehozott és Fordítóirodának átadott anyagokat, ötleteket, eljárásokat, stb. és az azokhoz tartozó jogokat feltétlenül és visszavonhatatlanul átruházza Fordítóirodára, amely azokat kizárólagosan jogosult tetszése szerint felhasználni, nyilvánosságra hozni, átdolgozni, illetve kizárólagosan jogosult azokkal rendelkezni – ideértve azok másra történő átruházását is – mind Magyarország területén, mind külföldön. A jelen rendelkezésekben foglaltak ellenértékét a megbízási díj magában foglalja, Megbízott a fentiekért további ellenértékre nem tart igényt.Amennyiben az eseti megbízás keretében irodalmi mű fordításával egyedi mű születik, mely szerzői jogi védelem alá esik, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokról Fordítóiroda és Megbízott külön megállapodásban rendelkeznek.
 10. Titoktartás és adatbiztonság
  Megbízottat köti a szakmai titoktartás, amint azt a fordítói etika megköveteli, és a fordítási feladatok elvégzése során a birtokába jutott információkat a saját vagy harmadik fél hasznára nem használhatja.
  Megbízott harmadik fél számára nem hozhatja nyilvánosságra a fordítási feladat elvégzése során birtokába jutott információkat.
  Megbízott Fordítóiroda által meghatározott módon köteles biztosítani a bizalmas anyagok adatbiztonságát (az anyag tárolása, visszajuttatása, nyilvánosságra hozatala vagy megsemmisítése).
 11. A feladat átruházása
  Megbízott Fordítóiroda kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül nem adhatja át a megbízást egy harmadik személynek, mivel ez súlyos szerződésszegésnek minősül.
 12. Fizetési feltételek
  Fordítóiroda és Megbízott lehetőleg még a munka megkezdése előtt megegyeznek a díjakról, az egységárakról. Megbízott a fordítandó szöveg megtekintése nélkül nem köteles kötelező érvényű ajánlatot adni. Megbízott a teljesített szolgáltatásról átutalásos számlát állít ki, a Fordítóirodával egyszeri, hó végi elszámolásban állapodik meg. Fordítóiroda köteles legkésőbb a tárgyhót követő harmadik munkanapon megküldeni a teljesített szolgáltatásokról készített részletes elszámolást Megbízott részére, aki az elszámolás alapján, 21 napos fizetési határidővel jogosult kiállítani számláját.
  Megbízott a számlát postán, elektronikusan vagy személyesen juttatja el Fordítóiroda részére. Fordítóiroda fizetési késedelme esetén Megbízott jogosult a mindenkori késedelmi kamatról számlát kiállítani, melyet Fordítóiroda a megadott fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.
 13. Konkurencia tilalom
  Megbízott mindaddig, amíg a Fordítóirodával szerződéses viszonyban áll, annak megrendelőjével fordításra közvetlenül szerződést nem köthet, ilyen feladatok elvégzésére ajánlatot nem tehet, és Fordítóiroda megrendelőjével ártárgyalásokat sem folytathat.
  Budapest, 2018. december 7.

– Kiemelt referenciáink –