Általános Szerződési Feltételek

Telefonszám: +36 1 999 7979, E-mail cím: info@pentalingua.com

 Pentalingua

Általános Szerződési Feltételek
A szolgáltató / üzemeltető adatai

Szolgáltató neve: Pentalingua Kft

Szolgáltató márkaneve: Pentalingua

Székhely: 1126 Budapest, Istenhegyi út 5.

Adószám: 14185564-2-4

Cégjegyzékszám: 01 09 892765

Képviselő neve: Jakubowska Anna Aranka

A  szolgáltató  elérhetősége,  az  igénybe  vevőkkel  való  kapcsolattartásra  szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:info@pentalingua.com

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: +36 30 3188399

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Biende Kft  – 1143 Budapest, Hungária krt. 92-94.

  1. A szolgáltatás tárgya

A Pentalingua Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: Fordítóiroda) vállalja ügyfelei részére a rendelkezésére bocsátott szöveges dokumentumok nyelvi fordítását és lektorálását, szükség esetén alvállalkozók, teljesítési segédek bevonásával, a megrendelésben meghatározott nyelvek és szolgáltatások viszonylatában, az alábbi feltételek szerint.

  1. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás. A szerződés létrejötte

A szerződés létrejöhet személyesen, e-mailben, postai úton vagy online felületen történő megrendelés és az ezt követő, a Fordítóiroda részéről történő írásos visszaigazolás útján. A megrendelésben kell meghatározni, hogy mely anyagot (terjedelem és jelleg), milyen nyelvekről milyen nyelvekre, milyen határidőre, milyen nyelvi szolgáltatásokkal társítva kér elkészíteni a Megrendelő. Hiányos megrendelés esetén a Fordítóiroda felhívja a Megrendelőt a hiányok pótlására, a megrendelés újraküldésére. A megrendelés hiányos, amennyiben nem valamennyi kért adat került feltüntetésre, vagy – magánszemély megrendelő kivételével – hiányzik a cégszerű aláírás. A Fordítóiroda által küldött árajánlatra válaszul a Megrendelő által küldött írásos elfogadó nyilatkozat, illetve a fordítási díj kifizetése vagy a fizetés igazolása a Fordítóiroda ajánlatának elfogadását jelenti. A Fordítóiroda erre adott visszaigazolásában rögzíteni kell a szolgáltatás típusát, a tárgyszöveg terjedelmét, a munka díját és a fizetési feltételeket, valamint a vállalási határidőt: a szerződés ezen tartalommal jön létre. A Fordítóiroda visszaigazolásának hiányában a szerződés nem jön létre. A Fordítóiroda fenntartja a jogot megrendelések visszautasítására, illetve a megrendeléstől eltérő fizetési határidő egyoldalú megállapítására, ha a Megrendelőnek korábbi megrendelése(i) kapcsán lejárt tartozása van.

A szóközökkel együtt számolt karakterszám meghatározására a Microsoft Word szövegszerkesztő, az Adobe Pro vagy az AbbyyFineReader program az irányadó. A táblázatot, képletet tartalmazó anyagok, illetve kézzel írott anyagok esetén a Fordítóiroda egyeztetés után (fax, e-mail, telefon, személyes egyeztetés) ad árajánlatot.

  1. Fordítás, SOS Fordítás és lektorálás

A Megrendelő igényelhet lektorálást (amely egy szakszerűen elkészített fordítás nyelvi ellenőrzését és stilisztikai javítását jelenti), fordítást (amely valamely szakterületre jellemző szöveg szakfordító általi fordítása), és kérheti az SOS fordítást, amely azonnali fordítást tartalmaz. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy lektorálást csak szakszerűen elkészített fordításra igényelhet. A nem szakszerű fordítás, lektorálással nem javítható, ilyen esetben a Fordítóiroda a szöveg újrafordítását vagy újraírását javasolja és ehhez a szakfordítási szolgáltatását ajánlja fel. A fordítandó / lektorálandó szövegben előforduló nem általános, sajátos terminológiák fordítását illetően a Fordítóiroda csak akkor szamon kérhető, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátja az általa használt terminológiák fordítását is. Ha a Megrendelő „SOS fordítást”, azaz gyorsfordítást (sürgősséget, elsőbbséget) igényel, akkor az ajánlatban és visszaigazolásban az ennek megfelelő, a Fordítóiroda által ajánlott határidő szerepel. Ha a Megrendelő nem jelöli meg határidőigényét, a Fordítóiroda az általa kínált normál teljesítési határidőt veszi figyelembe. A fordítást a Fordítóiroda online módon (e-mailben vagy letölthető formában) juttatja el Megrendelő részére.

  1. Hiteles és hivatalos fordítás

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezhet, így arra a Fordítóiroda – kevés kivétellel – nem jogosult. Hiteles fordítás helyett a Fordítóiroda hivatalos fordítást vállal, azonban arról, hogy e fordítást harmadik fél elfogadja-e, a fordítás megrendelőjének kell előzetesen megbizonyosodnia, ennek kapcsán a Fordítóirodát semmilyen felelősség nem terheli. Hivatalos fordítás igénylése esetén a Fordítóiroda a fordításhoz mellékelt tanúsítványban nyilatkozik arról, hogy a fordítás forrásszövege és a lefordított szöveg tartalmilag megegyezik. Ha a Megrendelő hivatalos fordítási tanúsítványt igényel a Fordítóirodától, akkor a Fordítóiroda a tanúsítványt elektronikus (PDF vagy ES3 formátumban, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva) vagy nyomtatott formában (papíron, bélyegzővel és aláírással ellátva) készíti el és adja át. A tanúsítványt a Fordítóiroda legkésőbb az átadási határidőig elkészíti, és letölthető formában, vagy személyesen az irodájában adja át. A megrendelő igényére és költségére a fordítási tanúsítványt a határidőt követően a Fordítóiroda postára adja vagy futárral továbbítja. A postázás vagy futárszolgálat esetleges késedelméből eredő károkért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget.
Az elkészült tanúsítványok eredeti példányát a Fordítóiroda a fordítás elkészülte után, 30 napig őrzi központi irodájában személyes átvétel céljából. 30 nap letelte után a Fordítóiroda a fordítás nyomtatott verzióját megsemmisíti. A Megrendelő kérésére a Fordítóiroda a fordításból újabb tanúsítvány-példányt készít, amelynek külön fizetendő díja az eredeti tanúsítvány készítésének díjával egyezik meg.

  1. Általános vállalási díjak, határidők

A vállalási határidőt a Fordítóiroda az ajánlatban és a visszaigazolásban a terjedelem, a fordítás nyelve, jellege és az aktuális leterheltség függvényében határozza meg, és minden esetben törekszik annak betartására. A vállalási határidőig tartó időszak azon a napon kezdődik, amikor Fordítóiroda a fordítandó anyagot elektronikus adathordozón rögzített formában, vagy elektronikus úton (e-mail) megküldött, illetve nyomtatott formátumban kézhez vette (ha ez a nap nem munkanap, akkor a következő munkanapon), és a megrendelő a fordítási díjat kifizette. A forrásanyag megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megrendelőt terheli, így különösen: késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés. Nem számít bele a Fordítóiroda rendelkezésére álló időbe az az időtartam, amíg a Fordítóiroda a fordítást a forrásanyag hozzáférhetősége, olvashatatlansága, sérülése vagy egyéb, neki fel nem róható körülmény miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti. A felek a munka megkezdését követően is megállapodhatnak a határidő módosításában, ha a Fordítóiroda jelzi a Megrendelő felé a várható késedelmet. Nem számít bele a vállalási időbe, amíg a Megrendelő a megrendeléskor fizetendő megrendelési díjat meg nem fizette a Fordítóirodának vagy fizetési késedelembe esik; ilyen esetben a Fordítóiroda fenntartja a jogot a határidő egyoldalú módosítására. Az ajánlatkérés pillanatában a Fordítóiroda által ajánlott teljesítési idő csak az ajánlatadást követő 3 órán belüli megrendelést és fizetést követően válik végleges határidővé. Egyéb esetben a határidő a fizetés banki jóváírásának vagy készpénzben történő átvételének pillanatában a megrendelés adataival (forrásnyelv, célnyelv, karakterszám, szolgáltatás megadása) a pentalingua.com oldal nyilvánosan elérhető automata, online határidő- és díjkalkulátora szerint számolt határidőre módosul.

  1. Fizetési feltételek

A fizetés módja a PayPal rendszerén keresztüli fizetés vagy banki átutalás lehet. A Fordítóiroda a számlát a pénzügyi teljesítést, azaz a fordítási díj banki jóváírását vagy kézhezvételét követően állítja ki. Ha a Felek az utólagos fizetéssel kapcsolatos külön megállapodást kötöttek, akkor a Megrendelő a fizetést a Fordítóiroda által kibocsátott számla alapján, egy összegben, 8 napon belül teljesíti. A Fordítóiroda fenntartja a jogát arra, hogy esetenként a Megrendelőtől előleget, részelszámolást és részfizetést vagy előre fizetést kérjen, azonban ezt a Felek minden esetben előre, az ajánlat részeként egyeztetik egymással. Késedelmes teljesítés esetén a Fordítóiroda jogosult a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot követelni, amely késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A Fordítóiroda a fordítási díjról elektronikus számlát bocsát ki és a Megrendelő részére e-mailben elküldi vagy online elérhetővé teszi azt, amellyel a Fordítóiroda a számlaadási kötelezettségét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti.

  1. Felelősség. Hibás teljesítés

A Megrendelő saját szervezetén belül köteles meghatározni és felügyelni, hogy nevében ki ad(hat) megrendelést. A Fordítóiroda a megrendelések során a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. A Megrendelő a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Fordítóiroda által elvégzett fordítás vagy lektorálás akár részleges elvégzését követően nem hivatkozhat a megrendelést leadó személy hatáskörének hiányára vagy annak túllépésére.

Hibás teljesítésre a Megrendelő csak a nyilvánvaló fordítási / lektorálási hibák esetén hivatkozhat olyan fordítások esetén, amelyekre szakfordítást vagy prémium fordítást (szaklektorálást) kért. A Fordítóiroda vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, javítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak az alábbi kiegészítő feltételekkel. A Megrendelő köteles a Fordítóiroda által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. A Fordítóiroda reklamációt a fordítás átadásától számított 8. naptári nap végéig fogad el, ezen túl a teljesítés hibája alapján szavatossági igény nem támasztható. Szavatossági igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt és részletesen ismertetni kell a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott, a Fordítóiroda haladéktalanul megkezdi a kifogásolt rész díjmentes javítását.
Vita esetén a Fordítóiroda a fordítást a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete független szervezettől felkért szakértővel (szakfordítóval) ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, kártalanítás vagy árengedmény). A szakértői vélemény bekérésére a Fordítóirodának legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben a reklamáció a szakértő szerint megalapozatlan, a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni, amennyiben megalapozott, úgy a Fordítóiroda. A felkért független szakértő javaslatát a felek a vitára nézve irányadónak tekintik.

A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a forrásanyag tartalmában lévő kétértelmű megfogalmazások fordításáért, a forrásanyagban lévő alaki, technikai és tartalmi hibákból eredő fordítási tartalomért és határidő-módosulásért, a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, a Fordítóirodának nem felróható késedelmes teljesítésért, általános (alap, nyers) fordítás igénylése esetén a szakfordítást igénylő szaknyelvi kifejezések helytállóságáért, hivatalos fordítási tanúsítvány igénylése esetén a harmadik fél elfogadó vagy elutasító magatartásáért, nyelvi ellenőrzés megrendelése hiányában a fordításban megjelenő nyelvtani, stilisztikai, szóhasználati eltérésekért. Megrendelő a szerződés szerint átvett fordítás egészének vagy részeinek felhasználásával (harmadik félnek saját érdekből, üzleti célból való átadás, nyilvános megjelentetés) ráutaló magatartásával elfogadja a teljesítést és ezt követően nem állhat el a szerződéstől, nem hivatkozhat a teljesítés hiányára vagy hibájára. Ettől függetlenül a Fordítóiroda mindent megtesz a fordítások szükség szerinti utólagos, saját költségén elvégzett javításáért.

A fordítás tartalmi helyessége és határidőben való elkészülte érdekében a Fordítóiroda minden tőle telhetőt megtesz, de a tartalmilag hibás vagy a határidő után átadott fordításból származó, a Megrendelőnél vagy harmadik félnél esetlegesen felmerülő károkért nem vállal felelősséget, azok anyagi megtérítését kifejezetten elutasítja. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén Megrendelő 2 munkanap (48 óra) késedelem elteltét követően a Fordítóiroda írásbeli értesítésével egyidejűleg a szerződéstől való elállásra jogosult, kivéve, ha a várható késedelemről a Fordítóiroda a Megrendelőt értesítette, a Megrendelő a késedelmet tudomásul véve az új határidőben történő teljesítést elfogadta, vagy a Felek a vállalási határidőt közös megegyezéssel módosították. A késedelem miatti jogszerű elállás esetén a Fordítóiroda a fordítási díjat visszatéríti, illetve a hátralékos díjat nem jogosult követelni, a Megrendelő azonban az addig átadott fordítás használatára nem válik jogosulttá, illetve Fordítóiroda sem köteles a munka elkészült részének átadására. A fordítás felhasználása esetén a Megrendelőt díjvisszatérítés nem illeti meg. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő minden határidőn túli 24 óra elteltével 5%, de legfeljebb 50% árengedményre válik jogosulttá. Ezen túlmenően a Fordítóiroda nem vállal anyagi felelősséget a késedelemből eredő károkért, de mindent megtesz az esetlegesen felmerülő károk enyhítése érdekében.

  1. A szerződés megszűnése

A Megrendelő és a Fordítóiroda között létrejött szerződés határozott időre jön létre, a vállalt szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítéséig. A Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása (a 7. pont szerinti reklamáció elmaradása) után azonban Fordítóirodát a teljes fordítási díj megilleti. Telefonos úton történő felmondás, elállás, stb. nem elfogadható. A munka megkezdését követően a Fordítóiroda a visszaigazolás szerinti vállalási díj 30%-át az előkészületek költségének fedezésére, munkaerő lekötésére, stb. való tekintettel jogosult követelni, illetve visszatartani. Ez a jog egyedül akkor nem illeti meg a Fordítóirodát, ha a munkát a saját érdekkörében felmerült okból csak számottevő késedelemmel tudja elvégezni, és erről tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül a Megrendelőnek nem adott, vagy a Megrendelő nem járult hozzá a vállalási határidő módosításához. A Fordítóiroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha a díjat teljes egészében a Megrendelőnek visszafizeti, vagy ha a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. A szerződés bármely fél általi megszüntetése a felek elszámolási kötelezettségét vonja maga után a szerződés megszűnésétől függetlenül.

  1. Egyéb rendelkezések

A Megrendelő és a Fordítóiroda vállalják, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot és minden olyan adatot, információt, tényt, amelynek harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása a Felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrzik. A Fordítóiroda által igénybe vett alvállalkozók, teljesítési segédek részére a Fordítóiroda jogosult átadni azon adatokat, információkat, amelyek a szerződés teljesítése érdekében szükségesek. Ha a Felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek – értékhatártól függően – kikötik a Fordítóiroda székhelye szerint illetékes rendes bíróság illetékességét. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
Ha Fordítóiroda tevékenysége eredményeképpen egyéni eredeti jellegű fordítás jön létre, a jogszabályi feltételek fennállása esetén szerzői jogi védelem alatt álló mű keletkezhet. A Fordítóiroda területi és időbeli, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen, díjmentes felhasználási jogot enged a Megrendelő részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetéséhez kötött feltétellel. A Megrendelő jogosult a szerzői mű további használatba adására és átdolgozására is. A Fordítóiroda a Megrendelőnek az eredeti szövegre vonatkozó jogosultságának hiánya miatt keletkezett valamennyi kárát jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

Amennyiben harmadik személy a Fordítóirodával szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól a Fordítóirodát mentesíti, teljes mértékben kártalanítja.

A megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban a Fordítóiroda adatvédelmi nyilatkozatot jelentet meg weboldalán, amelynek betartását vállalja. A Megrendelő a megrendelésével hozzájárul, hogy titoktartási és szerzői jogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett a Fordítóiroda az elvégzett munkát a Megrendelő feltüntetésével referenciaként felhasználja, a megbízásra hivatkozzon.

Elfogadom, hogy a Pentalingua Kft. (1126 Budapest, Istenhegyi út 5.) által a www.pentalingua.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Pentalingua Kft, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

A Megrendelő a megrendeléssel arról is nyilatkozik, hogy a fordítással kapcsolatos tájékoztató tartalmát megismerte és az általános szerződési feltételeket elfogadja.

Budapest, 2018.11.13.

 

– Kiemelt referenciáink –